Delovno mesto ravnatelja (datum objave: 20. 3. 2023)

Svet zavoda OSNOVNE ŠOLE JURIJA VEGE MORAVČE, Vegova ulica 38, 1251 Moravče, na podlagi sklepa 9. redne seje Sveta zavoda, z dne 15. 3. 2023, razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE.

Kandidat/ka  mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja- ZOFVI (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela je 1. 7. 2023.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.

Pisne prijave s programom vodenja zavoda in dokazili o izpolnjevanju zakonskih pogojev (dokazila o izobrazbi in o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o delovnih izkušnjah, dokazilo o nazivu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti – izpis iz kazenske evidence ter potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku)  pošljite do vključno 4. 4. 2023 na naslov:

Svet zavoda OSNOVNE ŠOLE JURIJA VEGE, Vegova ulica 38, 1251 Moravče, z oznako »Ne odpiraj- prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«

Zaželeno je, da kandidat/ka predloži tudi kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.

Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.

 

Svet zavoda Osnovne šole Jurija Vege Moravče

Več v prilogi.

 

Delovno mesto računovodje (datum objave: 14. 2. 2023)

Spoštovani,                                       

na Zavodu Osnovna šola Jurija Vege razpisujemo prosto delovno mesto RAČUNOVODJE.

V svoje vrste vabimo kandidate z ustrezno izobrazbo in znanji, predvsem pa kandidate, ki so se pripravljeni učiti, sodelovati in odgovorno prevzemati svoje zadolžitve.

Več podatkov o tem ter o pogojih in načinih prijave lahko pridobite na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje oz. v kontaktu z zavodom.

Vabljeni k prijavi.

Vodstvo zavoda

(Skupno 483 obiskov, današnjih obiskov 1)