Skoči na glavno vsebino

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Jurija Vege
Naslov: Vegova ulica 38
Pošta: 1251 MORAVČE
Telefon: 01 723 10 03, 01 723 12 10
Faks: 01 723 10 03
Elektronski naslov: o-jvmoravce.lj@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba: Suzana Cvirn Guček, ravnateljica
Datum objave kataloga: 26. 11. 2019
Datum zadnje spremembe:
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja zavoda:

·         Predšolska vzgoja

·         Osnovnošolsko izobraževanje

·         Druge dejavnosti:

Drugo tiskanje, priprava za tisk in objavo, razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa, medkrajevni in drugi cestni potniški promet, druga oskrba z jedmi, izdajanje knjig, izdajanje časopisov, izdajanje revij in druge periodike, snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij, svetovanje o računalniških napravah in programih, druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti, drugo informiranje, oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin, organiziranje razstav, sejmov in srečanj, fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti, izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področjih športa in rekreacije, izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, pomožne dejavnosti za izobraževanje, dejavnosti knjižnic, obratovanje športnih objektov.

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Povezava do organigrama

Seznam notranjih organizacijskih enot:

OŠ Jurija Vege – matična šola, Vegova ulica 38, 1251 Moravče

Tel. številka: 01 7231 210, 01 7231 003

Elektronski naslov: o-jvmoravce.lj@guest.arnes.si

 

VVE Vojke Napokoj Moravče, Vegova ulica 38, 1251 Moravče

Tel. številka: 01 7231 227 (spodnji vrtec), 01 7232 900 (zgornji vrtec)

Elektronski naslov: vrtec.moravce-osjvmo@guest.arnes.si

Podružnična šola Vrhpolje, Vrhpolje pri Moravčah 32, 1251 Moravče

Tel. številka: 01 7231 233

Elektronski naslov: podruznica@osmoravce.si

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Suzana Cvirn Guček
Delovno mesto in naziv: ravnateljica
Elektronski naslov: suzana.cvirn-gucek@guest.arnes.si
Poštni naslov: Vegova ulica 38, 1251 Moravče
Službena telefonska številka: 01 7231 210
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja (povezava)
Odlok o ustanovitvi zavoda  in oktobru 2015 (Uradni vestnik, št. 6/15, 15. 10. 2015).

Splošni akti zavoda

Hišni red

Pravila šolskega reda

Vzgojni načrt

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Zakon o šolski prehrani

Pravila o delovanju šolskega sklada in kriteriji za sofinanciranje iz šolskega sklada

Odlok o sprejemu otrok v vrtec

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu otrok v vrtec

Sklep o ceni programov v Vrtcu Vojke Napokoj pri OŠ Jurija Vege

č) Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih
dokumenti po vsebinskih sklopih

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih zavod vodi: Trenutno ne poteka noben postopek.
f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s

    svojega delovnega področja

Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke
Informacija o številu mest,  ki jih zagotavlja za predšolske otroke (povezava)

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

–  dostop preko spletne strani,

– prošnja za fizični dostop v okviru uradnih ur tajništva oz. po predhodnem dogovoru

 

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

 

Ravnateljica

Suzana Cvirn Guček

 

(Skupno 305 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost