Skoči na glavno vsebino

Štipendije so kot dopolnilni prejemek namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem.

V Sloveniji poznamo:

 1. Državne štipendije
 2. Kadrovske štipendije
 3. Zoizove štipendije
 4. Štipendije za deficitarne poklice
 5. Štipendije za Slovence v zamejstvu
 6. Štipendije Ad futura

 

Državne štipendije

Državne štipendije so nadomestile prejšnje republiške štipendije, ki jih je do leta 2007 podeljeval Zavod RS za zaposlovanje.

Od spremembe zakonodaje na področju štipendiranja dalje državne štipendije dodeljujejo Centri za socialno delo.

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev roka (ali javnega poziva) za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več. Zakon določa, da državna štipendija upravičencu – državljanu RS – pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo odloča ponovno za vsako novo šolsko/študijsko leto posebej. Če se želi štipendist prepisati v drug izobraževalni program, je dolžan prej pridobiti pisno soglasje centra za socialno delo.

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki:

 • so državljani Republike Slovenije
 • zadostijo drugim splošnim pogojem za pridobitev štipendije (starostni pogoj ter pogoj, da upravičenec ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, da ni vpisan v evidenco brezposelnih osebe in da ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda),
 • izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana,

Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Sicer dijaki vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.

Vlogo je treba oddati pri pristojnem centru za socialno delo.

Podrobneje so pogoji, višina državne štipendije in dodatki, trajanje štipendiranja in podobno obrazloženi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/

 

SESTAVLJANJE ŠTIPENDIJ

Od 1. 1. 2014 se lahko hkrati z državno štipendijo prejema tudi drugo štipendijo (npr. občinsko, kadrovsko štipendijo)

 • državno štipendijo mogoče kombinirati s:
  • kadrovsko štipendijo,
  • štipendijo za deficitarne poklice,
  • štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.
 • državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati.

 

Kadrovske štipendije

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, kajti podjetja si lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.

Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, kljub temu jih veliko vsako leto ostane nepodeljenih. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Dijaki se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

 • preko Izmenjevalnicena spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;
 • na spletnih straneh RRA(regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
 • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

 

Sredstva za neposredno oziroma posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij dodeljuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na podlagi javnega razpisa.

Več:

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/kadrovske_stipendije/

 

Zoisove štipendije

Zoisove štipendije so namenjene dijakom in študentom ob doseganju izjemnih dosežkov.

Zoisovo štipendijo lahko v skladu s 22. členom Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) pridobi dijak ali študent, ki izpolnjuje splošne pogoje (12. člen in 13. člen) in je dosegel vsaj en izjemen dosežek ter izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

 • ima v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,70– za dijaka v prvem letniku neposredno po prehodu iz osnovne šole na višjo raven izobraževanja, ali
 • imel v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,10– za dijaka od vključno drugega letnika dalje, ali
 • je zlati maturant ali je imelv zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4, 10 – za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja, ali
 • je imel v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5ali je bil v  višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na doseženo povprečje uvrščen  med najboljših 5 % v svoji generaciji – za študente od drugega letnika dalje, ali
 • je dosegel izjemne dosežke.

V primeru, da je vlagateljev več kot je razpoložljivih sredstev, se izvede rangiranje.

 

več:

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/zoisove_stipendije/

 

Štipendije za deficitarne poklice

Novost v Zakonu o štipendiranju, ki ga je Državni zbor sprejel konec junija 2013 in je stopil v veljavo z začetkom leta 2014, je štipendija za deficitarne poklice. Dodeljuje  jih Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije,na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi do konca meseca januarja za naslednje šolsko ali študijsko leto.

Štipendije so namenjene tistim, ki se bodo izobraževali za poklice, kateri so uvrščeni med deficitarne – to so tisti, za katere kadrov na trgu delovne sile primanjkuje.

Dodeljena je za celoten izobraževalni program na posamezni ravni.

 

Štipendije za izobraževanje v tujini

Javni sklad v okviru programov Ad futura razpisuje različne oblike štipendiranja in sofinanciranja mednarodne mobilnosti študentov ter študija v tujini v obliki javnih razpisov. Poleg finančnih virov iz programov Ad futura je za izobraževanje v tujini možno pridobiti tudi kadrovske, Zoisove in državne štipendije, tudi štipendije različnih državnih organov, iz gospodarstva ter javnih in zasebnih virov.

Pogoje in roke prijav za posamezne štipendije določi tisti, ki štipendije razpisuje, enako velja tudi za pravice in obveznosti štipendista v okviru posameznega štipendijskega programa.

Več:

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/stipendije-za-izobrazevanje-v-tujini/

 

Občinske štipendije

Veliko slovenskih občin razpisuje občinske štipendije, ki so lahko namenjene nadarjenim, tistim iz socialno šibkega okolja in drugim študentom iz njihove občine. Pogoje za pridobitev in višino štipendije v razpisu določi vsaka občina zase. Občine lahko štipendije razpisujejo tudi v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem.

Informacije o občinskih štipendijah in aktualni razpisi so na voljo na občinah samih ali na njihovih spletnih straneh.

 

HKRATNO UVELJAVLJANJE PRAVICE DO RAZLIČNIH VRST ŠTIPENDIJ

 • Če posameznik prvič z vlogo uveljavlja pravico do štipendije

Zaradi sprememb, ki so jih prinesli Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ in ZŠtip-1, se bodo hkrati vložene vloge za uveljavitev pravice do različnih vrst štipendij, ki se NE SESTAVLJAJO (državna, Zoisova, štipendija za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu) reševale tako, da bodo vse ostale vloge po tem, ko bo ena izmed štipendij dodeljena, zavrnjene z razlogom, da je vlagatelj že upravičen do druge štipendije.

 • Če dijak ali študent že prejema državno ali eno izmed zgoraj naštetih štipendijo v tekočem (šolskem/študijskem) letu…

… in želi v naslednjem letu za višji letnik istega programa pridobiti Zoisovo štipendijo (ali eno izmed zgoraj naštetih štipendij), se mora prvi štipendiji najprej odpovedati. Pri tem je pomembno vedeti, da v primeru odpovedi štipendiji, posameznik te štipendije za isti izobraževalni program ne more več uveljavljati. Odpoved pravici do državne štipendije oziroma štipendijskemu razmerju velja od prvega dne naslednjega meseca – za nazaj se pravici ne da odpovedati.

 

informacijo pripravila mag. Nika Cerar, univ. dipl. psih.

 

(Skupno 1.017 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost